fbpx

Privacyverklaring

Van Berne Hedel > Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Van Berne Hedel. aan (ook: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5321 NE) Hedel aan de Steenovensestraat 8 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 11045352. 

Van Berne Hedel vindt een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen. 

Persoonlijke gegevens
Onder Persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren. 

Grondslagen
De grondslagen die wij hanteren zijn 1, 2, 3 en 6.

.1. Toestemming: Verklaring

 • De eerste grondslag die de AVG noemt is de toestemming. Toestemming kan gegeven worden door een vrije specifieke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn. De toestemming mag altijd worden ingetrokken.

2. Uitvoering van de overeenkomst: Verklaring

 • De tweede grondslag maakt verwerking van persoonsgegevens mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Belangrijk is dat de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden zonder de persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan het leveren van producten en diensten en de daarmee samenhangende facturering.

3. Wettelijke verplichting: Verklaring

 • Soms bestaat er een wettelijke verplichting op basis waarvan je persoonsgegevens moet verwerken, die verplichtingen staan dan in een wet. Denk bijvoorbeeld aan facturen die 7 jaar bewaard moeten worden. Ook de loonadministratie heeft een bewaarplicht van 7 jaar, het gaat hier dan om de belastingwet.

6. Gerechtvaardigd belang: Verklaring

 • Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan direct marketing. Let wel de betrokkene mag altijd bezwaar maken tegen direct marketing en de verwerking hiervan.

Verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken en gebruiken de volgende gegevens: 

 • alle persoonsgegevens die u aan Van Berne Hedel verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Van Berne Hedel, bij het sluiten van een overeenkomst of bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals NAW gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en betaalgegevens. 
 • als u gebruik maakt van onze diensten, zullen we normaal gesproken alleen de persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben om de betreffende dienst te leveren. Bij het sluiten van een overeenkomst zal worden gevraagd om uw NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Als we om verdere gegevens van u vragen, hoeft die informatie alleen op vrijwillige basis te worden verstrekt; 
 • bij het bezoeken van onze website worden cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig [zie tevens ‘’Wat zijn cookies?]; 
 • indien u onze website bezoekt, kunnen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft de namen van de bezochte pagina’s, de gebruikte browser en het besturingssysteem, de duur van uw bezoek, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en hun IP-adressen [zie tevens “Google Analytics”]; 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of diensten hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@vanbernehedel.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (en voor zover dat is toegestaan volgens de wet), zoals voor: 

 • het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten; 
 • het verstrekken van de door u gevraagde informatie; door contact met u op te nemen met een antwoord of aanbod op uw vraag of om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • het aanbieden van producten en/of diensten van Van Berne Hedel (marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen; 
 • analytische doeleinden, ook ter verbetering van onze dienstverlening. 

Bewaartermijn
Wij conformeren ons aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst welke gesteld is op 7 jaar. Indien de belastingdienst aangeeft om de gegevens langer te archiveren zullen wij dit respecteren. Na de genoemde termijn van 7 jaar zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze ondernemingsactiviteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan media@vanbernehedel.eu.

Opslag van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen. 

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (“bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde producten en/of diensten), stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt. Deze ‘bewerkers’ handelen onder onze verantwoordelijkheid. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Van Berne Hedel treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Berne Hedel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Al onze werknemers en alle derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@vanbernehedel.eu. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twintig (20) werkdagen, op uw verzoek reageren. Bovendien kunt u te allen tijde uw aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens intrekken door ons een e-mail te sturen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanbernehedel.eu of bel naar +31 (0)73 5992 558. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites
Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website is opgenomen. Als we koppelingen opnemen, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid. 

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website.  Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, denk bijvoorbeeld aan het veilig onthouden van uw inloggegevens en taalvoorkeur. We maken het surfen op onze website gemakkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te sturen. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het surfen op onze website. Als u tóch geen cookies wilt ontvangen, kun u in het hulpbestand van u internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van de volgende cookies: 

 • Functionele cookie(s): Via onze website worden noodzakelijke cookies geplaatst voor een goede werking van de website.
 • Statistieken cookie(s): Deze website maakt gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, door gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing cookies: Met deze cookies kunnen online reclamecampagnes worden gepersonaliseerd op basis van uw vertoonde interesse. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben in de verwerkersovereenkomst met Google geen toestemming gegeven voor het vrijwillig delen van gegevens, door Google aan derden, omtrent uw onlinegedrag. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat verder omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.
 • Voorkeuren cookie(s): Deze cookies zorgen ervoor dat een websiteinformatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Contactgegevens 

Van Berne Hedel
Steenovensestraat 8
5321 NE Hedel
+31 (0)73 5992 558
info@vanbernehedel.eu

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd. 

Deze privacyverklaring is geplaatst op 7 mei 2018 en voor het laatst aangepast op 19 januari 2023.

 

Meer informatie? Neem contact op
Aanhangwagens vergelijken
Offerte aanvragen